احترا ما" به استحضار مي رساند اين شركت با سوابق درخشان واستفاده ازکارشناسان ومشاوران بهداشتی کار آزموده درانجام خدمات کنترل ومبارزه با آفات بهداشتی ونباتی وضد عفونی آماده ارائه خدمات ، همکاری وعقد قرارداد با کارخانجات ،شرکتهاوارگانها می باشد. سموم مصرفی پلمب و طبق لیست ارائه شده توسط وزارت بهداشت ودرمان ودارای(MSDS) سموم ،حد مجاز ایمنی وبهداشت سموم مصرفی بوده که در نتیجه کمترین آثار سوء درمصرف سموم و طعمه را بر شهروندان و محیط زیست دارامی باشد . شرکت سمپاشی آسایش گستران پرتودارای پروانه ومجوز دفع آفات بهداشتی (کنترل سوسک ،ساس ،موش، موریانه وحشرات موذی ) به شماره ( 1791/800) مسئول فنی ،مهندس بهداشت محیط ودارای پروانه ومجوزدفع آفات نباتی وضدعفونی از سازمان نظام مهندسی استان تهران به شماره (079402131305664) مسئول فنی ،کارشناس مدیریت تلفیقی آفات ،کارشناس ارشدحشره شناسی کسب رتبه وتائید صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ومنابع طبیعی دفع آفات نباتی وضدعفونی ؛ گل وگیاه ، درختان مثمر وغیر مثمر وضد عفونی انبارها وسیلوها ،پالتها ،باکس وجعبه های پستی ؛ ضدعفونی آفات انباری: سوسک عدس ،سوسک چهار نقطه حبوبات ،سوسک لوبیا،شپشه برنج ،بیدغلات و... مهندس رسولی : 09126406026 تلفن: 33452741-33869219

آمار بازدید سایت

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

فرم ورود